نویسنده = سلیمی، سیده فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-218

10.22108/nrgs.2017.101708.1034

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو