نویسنده = مهری ثابت، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد معنای واژه «أنّی» در ترجمه‌های فارسی قرآن (با تأکید بر نقش سیاق در ترجمه)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-36

محمد مولوی؛ عبدالله غلامی؛ مرضیه مهری ثابت