بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، محمود [1] دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
 • آزادی، پرویز [1] استادیار، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • آسه، جواد [1] محقق حوزه علمیه قم، قم ایران
 • آشناور، مهدی [1] کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه اراک
 • آهنگر، عباسعلی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ا

ب

پ

 • پاشایی، محمد [1] استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاشازانوس، احمد [1] دانشیار، زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • پاکتچی، احمد [1] دانشیار، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
 • پاکتچی، احمد [1] دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
 • پاک نیّت، خضر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن مجید دانشکدۀ علوم و فنون قرآن تهران، ایران
 • پرچم، اعظم [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه اصفهان
 • پرچم، اعظم [1] دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • پرچم، اعظم [1] دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • پرچم، اعظم [1] دانشیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه اصفهان
 • پروینی، خلیل [1] استادیار گروه زبان وادبیات عرب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران-ایران
 • پسندی، فائزه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • پسندی، فائزه [1] دانشجوی دکتری زبان ئادبیات عربی دانشگاه کاشان
 • پورابراهیم، شیرین [1] دانشیار گروه ادبیات و زبان خارجه دانشگاه پیام نور ایران
 • پورابراهیم، شیرین [1] دانشگاه پیام نور

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، احمد رضا [1] دانشیارگروه زبان وادبیات فارسی -دانشکده زبان وادبیات خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -البرز- ایران
 • ذوالفقاری، اختر [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ذوالفقاری، زهرا [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه اراک
 • ذوفقاری، شهاب الدین [1] استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشکده معارف قرانی اصفهان
 • ذوقی، امیر [1] دانشجوی دکتری رشتة علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، مربی بخش عربی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

ر

 • راد، علی [1] دانشیار گروه علوم و قرآن حدیث دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • راستگو، کبری [1] استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن، مشهد، ایران
 • راستگو، کبری [1] استادیار گروه علوم و قرآن حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، مشهد، ایران
 • رجایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علوم قران وحدیث دانشگاه اصفهان
 • رجبی، زهرا [1] استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • رحیمی، محمد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی، معصومه [1] دانشجوی دکترا، زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قروین، ایران
 • رسول ن‍ژاد، عبدالله [1] استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کردستان
 • رسول نیا، محمد حسین [1] استادیار گروه زبان و ادبیان عربی دانشگاه کاشان
 • رفیعی، محسن [1] استادیار دانشگاه فرهنگیان (پردیس آیت الله طالقانی قم)، قم، ایران
 • رفیعی، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رمضانی، رضا [1] دانشجوی دکتری زبان ئادبیات عربی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • رنجبری، نجمه [1] کارشناسی ارشد گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • روحی برندق، کاووس [1] دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران
 • رئیسیان، غلامرضا [1] دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیاتدانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ز

س

ش

ص

 • صابری، علی [1] دانشیار و عضو هیات علمی، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران مرکز، تهران، ایران
 • صابری، کورش [1] گروه زبان شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • صیادی نژاد، روح الله [1] استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • صالحی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات فارسی -دانشکده زبان وادبیات خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -البرز- ایران
 • صانعی پور، محمدحسن [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه پیام نور اصفهان
 • صانعی پور، محمدحسن [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه پیام نور اصفهان
 • صراف، حمیدرضا [1] استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • صمدانیان، محسن [1] استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صمدانیان، محسن [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ط

ع

 • عابدی سر آسیا، علیرضا [1] استادیارفقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عاشوری تلوکی، نادعلی [1] دانشیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد-اصفهان -ایران
 • عاشوری تلوکی، نادعلی [1] گروه الهیات، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • عبادی، زهراء [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، کرمانشاه، ایران
 • عباسی مقدم، مصطفی [1] استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • عبدالکریمی، سپیده [1] استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عترت دوست (جانی پور)، محمد [1] استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • عسگری، رسول [1] کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن ، حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • علی ‌یاری، حسن [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
 • علوی، ثمانه [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علوی مقدم، مهیار [1] دانشیارزبان وادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عمادی اندانی، سمیه [1] دانش آموخته دکتری،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عمادی اندانی، سمیه [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

غ

ف

ق

 • قاسم پور، محسن [1] دانشیارعلوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • قاسم نژآد، زهرا [1] استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قاسم نژاد، زهرا [1] استادیار گروه علوم قران وفقه دانشگاه شیراز
 • قاسم نژاد، زهرا [1] استادیارگروه علوم قرآن وفقه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه شیراز
 • قائمی، مرتضی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قائمی اصل، حسین [1] استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • قرائی سلطان آبادی، احمد [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان-کرمان-ایران
 • قرائی سلطان آبادی، احمد [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • قربانی، فهیمه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی
 • قطبی، ثریا [1] استادیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • قیطوری، عامر [1] گروه زبان شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قناعتی، راضیه [1] گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ک

گ

ل

 • لسانی فشارکی، محمدعلی [1] استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران
 • لطفی، سید مهدی [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه اصفهان
 • لطفی، مهدی [1] استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان
 • لطفی، مهدی [1] اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم قرآن و حدیث

م

ن

و

 • وکیل، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ولی پور، کاوه [1] MA in Translation Studies, University of Science and Research, Yazd Branch, Yazd, Iran
 • ولیئی، یونس [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

ه

 • هادوی، اصغر [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ی