نمایه نویسندگان

ا

 • ابن الرسول، سید محمدرضا بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • ایزدی، مهدی جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-40]

ب

 • باقری اصل، حیدر کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

پ

 • پورابراهیم، شیرین چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]

ج

 • جانی پور، محمد جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-40]

ح

 • حاج اسماعیلی، محمدرضا نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 93-118]
 • حسینی، اعظم السادات پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]

ز

 • زرکوب، منصوره پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]

س

ش

 • شیرزاد، محمد حسن صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-70]
 • شیرزاد، محمدحسین صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-70]
 • شهبازی، اصغر کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-68]
 • شهبازی، محمود کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-68]

ص

 • صانعی پور، محمدحسن صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-70]

ف

 • فخاری، علیرضا نقد آرای عالمان لغت ذیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-92]
 • فلاح، مرضیه پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]

ک

 • کاظمی نجف آیادی، سمیه بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]

ل

 • لطفی، مهدی حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏ [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-54]

م

 • محمدیان، عباد نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-137]
 • میرسید، سید محمد رضا نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 93-118]
 • مطیع، مهدی پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]

ن

 • نصیری، روح الله کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • نهیرات، احمد نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-137]