تعداد مقالات: 138
1. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل


3. کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

حیدر باقری اصل


4. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


6. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد


11. سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0


12. سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 1397

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0


13. ------

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

10.22108/nrgs.2019.23593

مریم حسین گلزار؛ ابوالفضل خوش منش


15. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22108/nrgs.2019.112034.1299

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی


16. افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-48

شهاب الدین ذوفقاری؛ محمد جواد جاوری


17. نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-38

سید محمد میردامادی؛ ابراهیم کاملی


18. پژوهشی در وجوه بیانی امثال قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-37

منصوره زرکوب؛ مرضیه فلاح


19. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی


20. تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه‏

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-38

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سیدمهدی سلطانی رنانی


21. بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

عبدالرضا زاهدی؛ رضا رمضانی


25. بازخوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ الرِّبا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌شناسی نقشگرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2016.21123

محمود کریمی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد