موضوعات = معنا شناسی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2018.110494.1250

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی


4. روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-184

10.22108/nrgs.2018.22806

نادعلی عاشوری تلوکی


5. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22108/nrgs.2018.107558.1192

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری


6. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

10.22108/nrgs.2018.109516.1214

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند


7. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/nrgs.2018.107728.1191

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی