کلیدواژه‌ها = معناشناسی تاریخی
تعداد مقالات: 3
1. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22108/nrgs.2018.107558.1192

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری


2. رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/nrgs.2018.104694.1125

احمد پاکتچی


3. معناشناسی تاریخی واژه «ربّ»

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-120

محمدعلی خوانین زاده