کلیدواژه‌ها = فهم قرآن‌
تعداد مقالات: 1
1. فهم قرآن ‌در پرتو ‌نظم شبکه‌ای ‌یا فراخطی آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-60

احمد قرائی سلطان آبادی