کلیدواژه‌ها = علم نحو
تعداد مقالات: 3
1. نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-104

محمود شکیب انصاری؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ کبری محمدی ساریبگلو


2. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی


3. قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-60

قاسم بستانی