کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 6
1. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-128

10.22108/nrgs.2019.101826.1039

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان


2. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-198

10.22108/nrgs.2017.85860

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر


3. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

10.22108/nrgs.2016.21129

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت


4. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


5. کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-53

روح الله نصیری


6. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل