نویسنده = احمد پاکتچی
تعداد مقالات: 2
2. رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/nrgs.2018.104694.1125

احمد پاکتچی