نویسنده = سمیه حسنعلیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-174

10.22108/nrgs.2019.85776.0

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان